Disclaimer

Website

Arie Verhoeven Makelaardij heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Arie Verhoeven Makelaardij staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt gewijzigd. De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. Arie Verhoeven Makelaardij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet -behoorlijk- functioneren van de website.

E-mail

Elk e-mailbericht inclusief bijlage(n) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke en/of privacygevoelige informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde van dit bericht bent, is het niet toegestaan die informatie te gebruiken, te verspreiden of daaraan op enigerlei wijze bekendheid te geven. Mocht u dit bericht abusievelijk hebben ontvangen, dan verzoekt Arie Verhoeven Makelaardij u hem daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en dit bericht direct te vernietigen.